PILOTNÝ PROJEKT OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Dňa 22. 3. 2022 sa na pôde školy uskutočnil PILOTNÝ PROJEKT OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY pod odbornou záštitou Celoštátnej komisie OĽP a predsedníčky KK OĽP Nitrianskeho kraja. Nadviazal na dlhoročnú tradíciu našej školy, ktorá organizuje krajské kolá Olympiády ľudských práv pre stredné školy.

Na úvod medzi žiakov a učiteľov zavítali primátor mesta Vrábel Ing. Tibor Tóth, prednostka Ing. Soňa Červená a poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Tomáš Goda. Poslanec Tomáš Goda cez prestávku diskutoval so žiakmi a s pani učiteľkami o súčasnej spoločensko-politickej situácii.

Súťaže sa zúčastnilo celkovo 5 družstiev mestských a okolitých základných škôl.

Súťažili jednotlivci i družstvá. V prvej časti písali žiaci vedomostný ľudskoprávny test a v druhej si jednotlivé družstvá vylosovali jedno ľudské právo (s presne špecifikovanou úlohou k nemu), ktoré mali čo najlepšie spracovať vo forme prípravy poznámok, plagátu a následne prezentovať pred porotou a ostatnými účastníkmi.

Následne sa spočítali body jednotlivcom i družstvám. A ako to dopadlo?

V súťaži jednotlivcov získali:

1. miesto - Adriana Božgaiová ZŠ a MŠ Lúky 1226, Vráble
2. miesto - Marko Major ZŠ Klasov 20
3. miesto - Nela Biricová ZŠ Levická 903, Vráble

V súťaži družstiev sa umiestnili:

1. miesto - ZŠ a MŠ Lúky 1226 Vráble
2. miesto - ZŠ Levická 903 Vráble
3. miesto - ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany

Sme radi, že mladí ľudia sa zaujímajú o problematiku ľudských práv. Potvrdili to svojimi vedomosťami. Ďakujeme žiakom i pani učiteľkám, že sa zapojili do pilotného projektu.

Touto cestou by sme ešte chceli poďakovať mestu Vráble a občianskemu združeniu OLYMP za poskytnuté finančné prostriedky na občerstvenie, obed a na zakúpenie hodnotných cien.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií