Vyhodnotenie 1. polroka

31.januára pani riaditeľka slávnostne ukončila 1. polrok školského roka a vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky dosiahnuté v tomto polroku. Pochválila I.D triedu ako triedu s najlepším priemerným prospechom a III.D triedu ako triedu s najnižším priemerným počtom vymeškaných hodín.

Pri tejto príležitosti boli tiež odmenení úspešní riešitelia školských kôl súťaží, ktoré sa uskutočnili v 1. polroku. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

Všetkým žiakom želáme veľa chuti do učenia, veľa zdravia a veľa úspechov aj v 2. polroku.

Galéria k článku
Galéria k článku

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií