Bilingválne slovensko-RUSKÉ 5-ročné štúdium

Súčasná doba otvára možnosti využitia ruského jazyka v rámci obchodovania, podnikateľských aktivít, trhu práce a cestovania, čo zvyšuje dopyt po odborníkoch ovládajúcich tento jazyk, rozhodli sme sa preto ponúknuť záujemcom o gymnaziálne vzdelávanie nielen kvalitné vedomosti a zručnosti v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch (podobne ako iné gymnáziá), ale aj nadštandardné jazykové vzdelanie v ruskom jazyku. Naše bilingválne slovensko-ruské gymnázium je  jedinečná stredná školu svojho druhu v Nitrianskom kraji.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 14. 05. 2014, ktorým bolo bilingválne gymnázium zaradené do siete stredných škôl, bol 1. septembra 2016 otvorený prvý ročník štúdia, v roku 2021 úspešne ukončili štúdium prvé absolventky.


V školskom roku 2023/24 prijmeme 17 žiakov do študijného odboru:
7902 J 74 gymnázium - bilingválne (slovensko – ruské)

Do bilingválneho štúdia sú prijímaní žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy po úspešnom vykonaní prijímacích talentových skúšok. Nevyžadujeme predchádzajúcu znalosť ruského jazyka, žiaci začínajú svoje učenie sa od azbuky.

Učebný plán tohto študijného odboru zachováva pozitíva učebného plánu 4-ročného gymnázia a navyše ponúka úspešné zvládnutie ruského jazyka na vysokej úrovni.

 • V 1. ročníku si žiak osvojí písomný prejav a získa komunikačné zručnosti na takej úrovni, aby v nasledujúcich ročníkoch zvládol štúdium vybraných predmetov v ruskom jazyku. Cieľom výučby je tiež upevnenie a prehĺbenie vedomostí a zručností z vyučovacích predmetov SJL, MAT, ANJ, INF, nakoľko v tejto triede sa stretnú žiaci z 8. a 9. ročníka ZŠ.
 • Vo vyšších ročníkoch postupne pribúdajú predmety, ktoré žiaci študujú v ruštine - dejepis, geografia, občianska náuka. V predmete Vybrané kapitoly z ruskej kultúry žiak získa poznatky o reáliách Ruska, jeho histórii a kultúre.
 • V poslednom ročníku štúdia si žiaci volia 2 predmety podľa svojho záujmu, čím dostávajú väčšie možnosti svojej profilácie v nadväznosti na ich ďalšie štúdium na vysokej škole. Študujú to, čo ich zaujíma a čo považujú za potrebné pre svoje ďalšie smerovanie.
 • Maturitnú skúšku v 5. ročníku žiak vykoná zo štyroch predmetov, a to zo slovenského jazyka a literatúry, z ruského jazyka na úrovni C 1 SERR, z dvoch voliteľných predmetov zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov. Maturovať môže aj z anglického jazyka (bez povinnosti vykonať písomný externý maturitný test).

Počas štúdia plánujeme:

 • umožniť študentom študijné poznávacie pobyty v rusky hovoriacej krajine
 • vyučovacie hodiny s ruským lektorom
 • zapojiť študentov do medzinárodných školských projektov a bohatého školského života.

Absolvent bilingválneho štúdia

 • má osvojené kvalitné vedomosti v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch, ktoré mu umožnia úspešne pokračovať v štúdiu na vysokej škole akéhokoľvek zamerania
 • na vysokej úrovni ovláda ruský jazyk (úroveň C1 SERR – skúsený používateľ jazyka), čo mu umožňuje používať ho ako prostriedok štúdia ďalších predmetov už počas gymnaziálneho štúdia, ako i pokračovať vo vzdelávaní na vysokých školách doma i v zahraničí, prípadne začleniť sa do pracovného procesu doma i v zahraničí, resp. u zahraničných zamestnávateľov
 • na úrovni B2 SERR ovláda anglický jazyk „Ruština + angličtina otvára okno do sveta.“ (Ivan Bella, prvý slovenský kozmonaut)

Naša škola stojí na troch základných pilieroch:

 • Zmysluplný školský vzdelávací program, ktorý dáva žiakom nielen kvalitné vedomosti a zručnosti v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch, ale aj nadštandardné jazykové vzdelanie v ruskom jazyku. Dôraz kladieme aj na rozvoj mäkkých zručností žiakov (tvorivosť, kritické myslenie, schopnosť pracovať v teame, schopnosť prezentovať dosiahnuté výsledky), ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa v dynamicky sa vyvíjajúcom pracovnom trhu.
 • Základným poslaním školy je nielen vzdelávať žiakov, ale vytvárať im priestor na svoj osobnostný rozvoj, preto proces učenia sa cudziemu jazyku chápeme ako integrálnu súčasť formovania osobnosti žiaka, veď «Зачем учиться говорить, если нечего сказать?» (Načo sa učiť rozprávať, ak nie je čo povedať?) Nevyčerpateľným zdrojom, studnicou, z ktorej na tejto ceste čerpáme, je pre nás ruské umenie a kultúra, ako významná súčasť svetového kultúrneho dedičstva.
 • Prostredie a atmosféra, v ktorej sa vzdelávanie uskutočňuje – založená na otvorenosti, na vzájomnej úcte a dôvere medzi pedagógmi, žiakmi a rodičmi.
  Vyučujeme v esteticky upravených a  veľmi dobre vybavených učebných priestoroch - takmer všetky triedy majú k dispozícii interaktívne tabule a v celej škole je pripojenie na internet, žiaci majú k dispozícii knižnicu, modernú telocvičňu, posilňovňu, postupne budujeme ruskú knižnicu.

Príjemná a tvorivá atmosféra školy sa prejavuje aj v tom, že škola žije bohatým školským životom. Organizujeme množstvo zaujímavých podujatí: Medzinárodný deň školských knižníc, Týždeň vedy a techniky, študentské Imatrikulácie, literárno-umelecké vystúpenia žiakov počas Dní ruskej kultúry, rôzne environmentálne projekty (Deň vody, Deň Zeme ... ), kultúrne akadémie ako prezentáciu žiackej umeleckej tvorby (napr. vianočná akadémia, ), besedy so spisovateľmi, umelcami a významnými osobnosťami spoločenského života, návštevy divadelných predstavení a i.

Naša škola je organizátorom krajských kôl súťaží pre žiakov SŠ v Nitrianskom kraji - Olympiáda ľudských práv, Olympiáda ruského jazyka, Ruské slovo - súťaž v prednese ruskej poézie a  prózy a v speve. Naši študenti dosahujú výborné výsledky aj v celoslovenských kolách týchto súťaží, úspešne sa zapájajú aj do medzinárodných súťaží organizovaných ruskými univerzitami. Žiaci sa aktívne zapájajú do predmetových súťaží a olympiád v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch.

Máme bohaté skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou - spolupráca so zahraničnými školami, organizácia videokonferencií, účasť v medzinárodných projektoch občianskych združení, Organizujeme kultúrno-poznávacie zájazdy a školské exkurzie a výlety na Slovensku i v zahraničí.

Neodmysliteľnou súčasťou života školy sú aj športové podujatia, školské turnaje a súťaže, ktoré organizujeme v modernej školskej telocvični a podľa záujmu žiakov aj lyžiarsky kurz a plavecký výcvik v rôznych lokalitách Slovenska.

V rámci mimoškolskej činnosti môžu žiaci možnosť pracovať v záujmových krúžkoch športového, umeleckého, jazykového a i. zamerania. Každý rok pripravujeme novú ponuku krúžkov podľa záujmu a požiadaviek žiakov. K výnimočným aktivitám patrí tvorba školského časopisu „ťahák“, ktorý dlhodobo získava ocenenia v celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero, je držiteľom ocenenia Zlaté Štúrovo pero.

Hoci pandemická situácia v súvislosti s ochorením Covid-19 nám mnohé aktivity v súčasnosti neumožňuje organizovať tak, ako sme boli zvyknutí, život školy sa nezastavil, naopak, učí nás byť vynaliezavými, hľadať nové formy a podoby spolupráce, prezentácie. A v prvom rade, byť zodpovednými za vlastnú prácu, vlastné výsledky. Aj to je príprava na život.

Budeme radi, ak vás naša ponuka zaujme a stanete sa členom našej „školskej rodiny“.


Podujatia a aktivity zorganizované v rámci bilingválnej formy štúdia
Iné aktivity

Pravidelne organizujeme pre našich žiakov, aj pre žiakov zo ZŠ vo Vrábľoch a širokého okolia.

26.9. Európsky deň cudzích jazykov

Každoročne organizujeme pri tejto príležitosti zaujímavé podujatie nielen z pohľadu výučby cudzích jazykov, ale chceme tiež ukázať naozaj pestrú škálu aktivít, ktoré sú určené nielen žiakom ale aj širokej verejnosti v našom meste. Každý jazyk vyučovaný v našej škole sa prezentuje tým, že sa žiaci snažia predstaviť rôzne oblasti kultúry danej krajiny. Ruskú časť vždy dopĺňa aj bohatý kultúrny program- hra na flautách, scénický tanec a najväčší úspech mávajú upravené rozprávky s prvkami moderného tanca. Celé podujatie má spravidla veľký úspech u širokej verejnosti a prispieva k propagácii školy v rámci mesta.

Exkurzie doma aj v zahraničí

Exkurzia Brodzany – Oponice, Exkurzia do Moskvy, Exkurzia do Bratislavy- Ruské centrum vedy a kultúry.

Voronež

Každoročne sa žiaci prvých ročníkov bilingválnej sekcie v lete majú možnosť zúčastniť jazykového tábora vo Voroneži po dobu troch týždňov.

Besedy s ruskými spisovateľmi

Besedy s ruskými spisovateľmi, ktoré organizujeme niekoľkokrát do roka. Tieto prispievajú k rozvoju čitateľskej gramotnosti, zároveň rozširujú žiakom vedomosti zo súčasnej ruskej literatúry.

Olympiády v RUJ

Školské kolo olympiády v RUJ, ktoré spravidla organizujeme v dvoch kategóriách B3, B4. Žiaci v olympiáde dosahujú vynikajúce výsledky. Posledné tri roky sme obsadili popredné miesta aj v celoslovenskom kole. Máme tiež žiakov, ktorý sa zúčastňujú aj medzinárodných kôl súťaží, ktoré organizujú univerzity v Ruskej federácii.

Deň otvorených dverí

Je zameraný na propagáciu školy rôznymi formami. Za predmet RUJ si pre záujemcov pripravujeme informačný kútik o štúdiu, prezentáciu ruskej kulturológie hravou formou a tiež priblíženie letného jazykového tábora vo Voroneži. Súčasťou ruskej časti bývajú aj nástenky a výstavy prispôsobené aktuálnym pamätným dňom.

Dni ruskej kultúry - Maslenica

Každoročne organizujeme v období fašiangov kultúrno - zábavné dopoludnie pre žiakov ZŠ vo Vrábľoch a v okolí ale aj pre žiakov nášho gymnázia. Toto podujatie sa vždy nesie v duchu slovanských tradícií týkajúcich sa fašiangov. Snažíme sa programom priblížiť návštevníkom zvyky, tance, piesne a kulinárske špeciality typické pre toto obdobie. Veľmi obľúbeným záverom býva opäť divadelno-tanečné predstavenie inšpirované ruskými ľudovými rozprávkami. Aj takto môžeme napomôcť zbližovanie kultúr a zároveň dávame možnosť študentom oboch študijných foriem spojiť sily a vytvoriť niečo zaujímavé, zábavné ale aj náučné.

Kultúrno - umelecké pásmo pre rodičov žiakov z bilingvy

Vždy pred koncom školského roka si žiaci prvého ročníka bilingválnej triedy pripravujú umelecké pásmo s recitáciou diel ruských autorov na vybranú tému pre svojich rodičov a blízkych príbuzných. Takouto zaujímavou formou zavŕšia vlastne jazykovú prípravu v prvom ročníku, rodičia majú možnosť vidieť svoje deti v inojazyčnej pozícii a zároveň to stmeľuje kolektív ešte pred absolvovaním jazykového tábora, do ktorého majú možnosť ísť v lete.

Rozlúčka so štvrtákmi

Aj takto sa dá pripraviť rozlúčka so štvrtákmi.


Naše úspechy v ruskom jazyku

SÚŤAŽE
Olympiáda z RUJ 2019/2020
Školské kolo

Kategória B3
1.miesto Paula Balta z III.D
2.miesto Denis Poveschenko z I.A

Kategória B4
1. miesto Daniela Duncová zo IV. D
2. miesto Alžbeta Kováčiková z III. D
3. miesto Katarína Turanová z III.D

Paula Balta dostala diplom I. stupoa v online olympiáde ruského jazyka ako cudzieho, zorganizovanej Ministerstvom školstva RF a Petrohradkou štátnou univerzitou 3.-25. decembra 2019.

Olympiáda z RUJ 2018/2019
Školské kolo

Kategória B2
1.miesto Bibiana Halásová - I.D
2.miesto Natália Polyáková - I.D
3.miesto Juraj Gúlik - I.D

Kategória B3
1.miesto Paula Balta - II.D

Kategória B4
1.miesto Daniela Duncová - III.D
2.miesto Alžbeta Kováčiková - II.D
3.miesto Viktória Tormová - III.D

Krajské kolo

Kategória B3
1.miesto Paula Balta z II.D

Kategória B4
1.miesto Daniela Duncová z III.D

celoslovenské kolo

Kategória B4
3.miesto Daniela Duncová III.D

Ruské slovo - školský rok 2018/2019

POÉZIA - ruskojazyk. prostredie - 1. miesto: Paula Balta - II.D
POÉZIA - 1. miesto: Daniela Kmeťová - II.D
PRÓZA - 1.miesto: Natália Polyáková - I.D
PRÓZA - 1. miesto: Daniela Duncová - III.D
SÓLOVÝ SPEV - 1. miesto: Veronika Repáňová - III.D

Krajské kolo

POÉZIA - ruskojazyk. prostredie - 1. miesto: Paula Balta - II.D
POÉZIA - 3. miesto: Daniela Kmeťová - II.D
PRÓZA - 1. miesto: Daniela Duncová - III.D
SÓLOVÝ SPEV - 1. miesto: Veronika Repáňová - III.D

Celoslovenské kolo

POÉZIA: 2. miesto III. kategória ruské prostredie: Paula Balta - II.D
SÓLOVÝ SPEV: 1. miesto III. kategória: Veronika Repáňová - III.D

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií