Predmetová komisia cudzích jazykov

Členovia
meno funkcia vyučuje
PaedDr. Denisa Očovayová predseda NEJ, RUJ
PaedDr. Beáta Havettová ANJ, RUJ
PaedDr. Eliška Matušková ANJ, RUJ
Mgr. Eva Hudecová ANJ
Mgr. Patrícia Kóšová ANJ
Mgr. Petra Poláková, PhD. ANJ
Alla Pakhritsina, Csc lektorka ruského jazyka RUJ

Hlavné úlohy a ciele PK v školskom roku 2021/2022
 • Naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces efektívnym rozvíjaním komunikatívnych kompetencií žiakov a využiť priestor na použitie svojho vlastného prístupu a schopností v procese výučby, využívať inovatívne metódy a formy výučby (tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, tvorivé zážitkové metódy, personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh
 • Eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie
 • Používať dostupné učebné pomôcky, didaktickú techniku, vytvárať si vlastné pracovné listy a iné dvojrozmerné a trojrozmerné pomôcky na zvýšenie efektivity práce, aktívne využívať Edupage pri dištančnej výučbe
 • Sledovať nielen úroveň osvojených vedomostí a zručností, ale vedieť používať logické, kritické, abstraktné myslenie a tak uplatňovať vyššie kognitívne procesy v rôznych fázach vyučovacieho procesu
 • Pri hodnotení žiakov naďalej využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite ich výstupov, najmä priebežné, tzv. formatívne hodnotenie a sebahodnotenie žiakov vedúce k zvyšovaniu ich motivácie k vzdelávaniu sa a k uvedomeniu si zodpovednosti za vlastné výkony a výsledky
 • Aspoň dvakrát ročne zisťovať spokojnosť žiakov s použitím rôznych foriem práce na hodinách CJ napríklad anketou, ktorú bude treba následne vyhodnotiť a o výsledkoch sa oboznámiť navzájom na zasadnutí PKCJ
 • Vzdelávať a vychovávať žiaka najmä prostredníctvom prierezovej témy multikultúrna výchova a osobnostný a sociálny rozvoj, ktorý má správne postoje v oblasti ľudských práv, vie rešpektovať a tolerovať individuálne, etnické, národné, náboženské a kultúrne špecifiká a odlišnosti, je schopný žiť v multikultúrnom prostredí, je ochotný pochopiť a pomôcť tým, ktorí jeho pomoc potrebujú, má rozvinuté sociálne cítene a odsudzuje všetky prejavy násilia, intolerancie, xenofóbie a rasizmu.
 • Zapájať žiakov do rôznych tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať a zdôrazňovať význam výučby cudzích jazykov, čo umožňuje lepšie poznávanie reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.
 • Naučiť žiakov získavať poznatky o spôsobe života v iných krajinách ( zahraničné exkurzie, jazykové pobyty, internet, práca so zahraničnou literatúrou, stretnutia so zahraničnými hosťami, zapájanie sa do eTwinningových projektov ). Snažiť sa o rovnomerné zacielenie daných aktivít na všetky vyučované CJ.
 • Cielene rozvíjať čitateľskú gramotnosť a kultúru čítania, rozširovať fond školskej knižnice aj o tituly z cudzojazyčnej literatúry, podporovať také krúžkové aktivity, ktoré sú zamerané na prácu s textami a literatúrou. Zúčastňovať sa recitačných a literárnych súťaží. Aktivovať žiakov k práci v školskom časopise „Ťahák“. K tomuto časopisu vytvoriť literárne okienko, ktoré bude slúžiť ako prehliadka najlepších žiackych prác v ANJ, NEJ a RUJ.
 • Rozširovať zriadenú knižnicu s titulmi v ruskom jazyku, vzhľadom na zavedenie predmetu Vybrané kapitoly z ruskej kultúry v bilingválnej forme štúdia, ktorého súčasťou je aj ruská literatúra. Tu sa zároveň zamerať na zdokonalenie vystupovania a prezentácie žiakov najmä v umeleckých textoch a zároveň sa zúčastniť recitačných súťaží.
 • Naďalej organizovať ŠK OL CJ a zúčastňovať sa vyšších kôl týchto súťaží.
 • Pokračovať v realizovaní regionálnej problematiky - poznávanie národnej kultúry, historických pamiatok, zemepisných zvláštností v jednotlivých témach najmä prostredníctvom rôznych projektov a vzdelávacieho obsahu, ktoré poskytujú učebnice pre cudzie jazyky a učebnice pre prípravu na maturitu.
 • Každoročne organizovať dni ruskej kultúry pre žiakov našej školy, ale aj pre záujemcov o bilingválnu formu štúdia na našom gymnáziu.
 • Naďalej spolupracovať s RCVK v Bratislave, Veľvyslanectvom RF v Bratislave a zúčastniť sa odborných seminárov, ale aj kultúrnych podujatí, ktoré organizujú pre širokú verejnosť
 • Aktívne sa podieľať na zviditeľňovaní nášho gymnázia a propagácii obidvoch foriem vzdelávania
 • Počas dištančného vzdelávania využívať dohodnuté komunikačné platformy (zoom, Edupage), pričom sa snažiť o získavanie pravidelnej spätnej väzby využívaním funkcií Edupage.
 • Zvyšovať kariérový rast a profesijný rozvoj členov PK účasťou na takých odborných vzdelávaniach, ktoré obohatia nielen teoretickými poznatkami, ale hlavne budú aplikovateľné v každodennej praxi, vzhľadom na zavedenie bilingválnej formy štúdia v ruskom jazyku, ale aj posilnenú výučbu anglického jazyka a prechod na dištančnú formu vzdelávania v prípade rozšírenia vírusu Covid 19.
 • Vypracovať harmonogram hospitácií pre jednotlivé jazyky, aby sa zlepšila kontrolná činnosť PKCJ a tiež zorganizovať otvorené hodiny pre každý jazyk aspoň raz ročne so zameraním na metodické a didaktické javy, výsledky ktorých budú neskôr zanalizované na zasadnutí PKCJ.

Zodpovedné: všetky vyučujúce cudzích jazykov


Plán aktivít PK CJ v školskom roku 2021/2022
 1. Objednávanie učebníc a časopisov z cudzích jazykov
  z: všetky vyučujúce CJ
 2. Európsky deň cudzích jazykov (26.9.2021)- 20. výročie od vzniku tejto aktivity, prezentácia kultúry a jazyka Ruska, Nemecka formou rôznych aktivít na vybraných hodinách - september
  z: Očovayová, Pahkritsina
 3. 200.výročie narodenia Dostojevského - október
  z: Pakhritsina
 4. Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - november
  z: Matušková, Kóšová
 5. Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku - december
  z: Kóšová
 6. Projekt: Z rozprávky do rozprávky, prezentácia a aktivity spojené s nemeckými a ruskými rozprávkami - december
  z: Očovayová, Pahkritsina, Matušková
 7. Školské kolo ORJ (14.1. 2022)
  z: Očovayová, Pakhritsina
 8. E-Twinningový projekt: „Let’s get to know each other better“ (Spoznajme sa lepšie) - celoročne
  z: Hudecová
 9. „Ruské slovo“ - recitačná súťaž v prednese ruskej poézie a prózy - január
  z: Matušková, Pakhritsina
 10. Krajské kolo olympiády v  ruskom jazyku - marec
  organizátor: Očovayová
  realizácia: Očovayová, Pakhritsina
 11. Deň otvorených dverí - prezentácia všetkých vyučovaných jazykov
  z: všetky vyučujúce CJ
 12. Veľká noc u nás - prezentácia zvykov a tradícií spojených s daným kresťanským sviatkom v Rusku, Nemecku a na Slovensku - apríl
  z: Pakhritsina, Očovayová
 13. Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie veľkonočné vajíčko/veľ. výzdobu - apríl
  z: Pakhritsina,Očovayová
 14. Celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku
  účasť v hodnotiacej komisii: Očovayová
  príprava žiačky:Pakhritsina
 15. Recitačná súťaž Jazykový kvet - okresné kolo - apríl - máj
  organizácia: Hudecová
  príprava žiačok: Pakhritsina(RUJ), Očovayová (NEJ)
 16. Záverečné vystúpenie I.D: Očovayová, Pakhritsina

Aktivity z CJ v školskom roku 2021/22
Európsky deň jazykov - 26.9.2021

Vzhľadom na postupujúce opatrenia súvisiace s ochorením Covid 19 nebolo možné realizovať pripravené zážitkové predstavenia v meste. Preto sme sa rozhodli k 20. Výročiu existencie Európskeho dňa cudzích jazykov pripraviť samostatné aktivity a prezentácie pre jednotlivé triedy v ruštine a nemčine (zdroje: yandex, wikipédia, stránky k EDCJ, Deutsche Welle) a zapojili sme žiakov aj do tvorby nástenky k danému výročiu.

November 2021

11.11.2021 - sme si pripomenuli 200. Výročie narodenia F.M.Dostojevského. Žiaci na hodinách Ruskej literatúry pracovali s ukážkami diel v písomnej aj sfilmovanej podobe, vypracovávali samostatné projekty a žiaci V. D pripravili aj nástenku vo vestibule školy, aby aj ostatných spolužiakov oboznámili so životom a dielom tohto svetovo uznávaného spisovateľa.

Projekt Z rozprávky do rozprávky - 24.11.2021

Tento projekt má žiakov povzbudiť rozvíjať čitateľskú gramotnosť, oboznámiť sa s ľudovou slovesnosťou cudzojazyčného prostredia (ruština, nemčina) a poukázať na význam učenia sa cudzích jazykov a obohacovania sa o prvky iných kultúr. Časť projektu prebiehala na hodinách VKR v ruštine a druhá časť bola žiakom predstavená ako interaktívne aktivity za jednotlivé jazyky spolu s krátkym divadlom na motívy rozprávky „Repka“. Interaktívne aktivity sa týkali bratov Grimmovcov a rozprávok z germanofónneho prostredia.

25.11. 2021 - Sme organizovali školské kolo Olympiády v ANJ, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov v 4 kategóriách. Najväčšie zastúpenie mala kategória 2B - 10 žiakov. Do okresného kola postúpila L.M.Kurtiniaková. V kategórii 2A súťažili 4 žiaci a postúpil M. Gregora, v kategórii 1B boli 2 súťažiaci a postúpila N. Meszárosová a v kategórii 2C súťažila aj postúpila S. Amróšová.

December 2021

8.12.2021 - Vianočné posedenie pod jedličkou v duchu ruských tradícií si zorganizovali žiaci zo IV.D triedy s pomocou p. lektorky. Zabezpečili si tradičné ruské jedlá na občerstvenie aj nápoje, pripravili si výzdobu a zaspievali ruské pesničky.

Január 2022
14.1.2022 Školské kolo olympiády v RUJ

Školské kolo olympiády z RUJ sa konalo v kategórii bilingválnych gymnázií B4 a v kategórii B1 v prezenčnej forme. V kategórii  B4 súťažilo 11 žiakov. A v kategórii B1 súťažila S. Pastierová, ktorá obsadila 2. miesto. Všetci záujemcovia museli najskôr zvládnuť písomnú a posluchovú časť. Potom nasledovala komunikatívna časť olympiády. Všetci účastníci splnili podmienky úspešného riešiteľa olympiády a rozdiely bodov v niektorých disciplínach boli naozaj veľmi malé, čo dokazuje zdokonaľovanie sa v jazyku. V kategórii určenej pre bilingválne triedy sa na 1. mieste umiestnila Lea Mária Kurtiniaková z V. D triedy, druhé miesto obsadila Katarína Turanová z V.D a na treťom mieste skončila Natália Polyáková tiež zo IV.D triedy.

19.1.2022 Školské kolo recitačnej súťaže Ruské slovo

V tomto školskom roku sa konala súťaž v prednese na tému Svet rozprávok, v školskom kole súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov v 3 kategóriách, z ktorých 5 žiačok postúpilo do krajského kola a tri z nich boli postupujúcimi aj do celoslovenského kola.

Február 2022
Krajské kolo súťaže Ruské slovo

Dňa 01. februára 2022 Zväz Rusov Košice a Gymnázium vo Vrábľoch organizovali krajské kolo súťaže Ruské slovo v prednese ruskej poézie, prózy a v speve.Súťaž je určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl. Súťažilo sa v troch kategóriách. Témou v poradí už 16.ročníka tejto súťaže je Svet rozprávok.

Pätnásť súťažiacich z troch základných škôl a gymnázia predviedlo svoje výkony v online priestore. Video vystúpenia ohodnotila trojčlenná porota.V krajskom kole súťaže Ruské slovo naše gymnázium reprezentovalo päť žiačok, ktoré sa umiestnili nasledovne: Prednes poézie:1. miesto: Bibiana Halásová, 2. miesto: Natália Polyáková. Prednes prózy: 1. miesto: Lea Mária Kurtiniaková, 2. miesto: Katarína Turanová. Prednes prózy - ruskojazyčné prostredie: 1. miesto: Paula Balta

Marec 2022
DOD v našej škole - 8.-9.3.2022

Aj v tomto roku sme sa rozhodli zamerať na propagáciu školy rôznymi formami. Preto sme aj v druhom polroku zorganizovali DOD pre záujemcov o štúdium na našom gymnáziu. Za jednotlivé cudzie jazyky sme si pre záujemcov pripravili informačné kútiky o štúdiu, prezentácie aktivít, ktoré sa v rámci výučby organizujú, tiež prezentáciu úspechov v súťažiach za jednotlivé jazyky. Žiaci zo ZŠ hravou formou a tiež priblíženie letného jazykového tábora vo Voroneži. Súčasťou ruskej časti bola aj prehliadka fotografií, ktorá nám mala pripomenúť 75. výročie skončenia II. sv. vojny.

Hodina geografie v ruskom jazyku venovaná cestovateľovi N.N. Miklucho-Maklajovi

Ruský dom v Bratislave a Ruská geografická spoločnosť organizovali online kvíz venovaný 175. výročiu narodenia Nikolaja Nikolajeviča Miklucho-Maklaja.

Viacerým školám na Slovensku sa naskytla príležitosť zúčastniť sa online vedomostnej súťaže. Táto súťaž bola sprevádzaná dokumentárnym filmom „Život a cesty Miklucho-Maklaja“, na základe ktorého žiaci absolvovali kvíz.

21.3.2022 - Krajské kolo Olympiády v RUJ

Dňa 21. 3. 2021 organizovala naša škola Krajské kolo Olympiády v Ruskom jazyku v online priestore. Zúčastnilo sa na ňom 19 súťažiacich z 15 základných a stredných škôl, ktorí boli prihlásení v šiestich súťažných kategóriách. V tomto školskom roku to vôbec nebolo jednoduché, ale všetci sa držali veľmi statočne. Každá časť olympiády prebehla bez väčších problémov aj vďaka ochotným učiteľom, ktorí odviedli veľmi dobrú prácu. Víťazka nášho školského kola L.M.Kurtiniaková z kategórie B4 postúpila do krajského kola. Opäť bola veľmi úspešná a po získaní 1.miesta vo svojej kategórii, postúpila do celoslovenského kola.

Apríl 2022
12. - 13.4.2022 - Celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 12.-13. apríla 2022 sa konalo celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku v tomto roku opäť v online priestore. Naša žiačka L.M.Kurtiniaková si tiež zmerala svoje intelektové schopnosti s ďalšími piatimi súťažiacimi v kategórii B4, ktorá je určená pre bilingválne gymnáziá. Tu si Lea počínala zo všetkých účastníkov svojej kategórie najlepšie a tak v tomto školskom roku obsadila krásne 1. miesto.

Zároveň sme mali zastúpenie aj v celoštátnej komisii pre kategóriu B2 - p. Očovayovú.

13.4.2022 - Veľká noc u nás

Každoročne organizujeme v období fašiangov kultúrno-zábavné dopoludnie pre žiakov ZŠ vo Vrábľoch a v okolí ale aj pre žiakov nášho gymnázia. V tomto roku sa toto podujatie nemohlo uskutočniť kvôli zlej pandemickej situácii. Preto sme sa rozhodli nahradiť toto tradičné podujatie a žiakom priblížiť zvyky, tance, piesne a kulinárske špeciality typické pre veľkonočné obdobie na Slovensku, v Rusku a v Nemecku. Podarilo sa nám aj v takom náročnom období spojiť sily a vytvoriť niečo zaujímavé, zábavné ale aj náučné a dať možnosť navodiť veselú Veľkonočnú atmosféru v našej škole. Žaci sa tiež pripravili pripravili na túto akciu výzdobou tried a zapojením sa do súťaže o najkrajšiu/ najnápaditejšiu kraslicu.

25.4. 2022 - Vyhodnotenie CK ORJ v Bratislave

V pondelok sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien u p. Kollárovej pod záštitou ARS-u . Toto stretnutie s vybranými hosťami bolo naozaj oveľa hodnotnejšie a pre deti, ktoré sa zúčastnili (tento rodinný prístup, ten pocit, že je niečo organizované len pre nich) bol istotne nezabudnuteľný na celý život. Vidieť po odbornej stránke, vysoko cenených ľudí: prof. PhDr. Etelu Farkašovú PhD, sólistu baletu SND Mgr. Petra Dedinského, kňaza, básnika Mgr. Pavla Ondríka, prezidentku ARS-u prof. PhDr. Evu Kollárovú PhD, viceprezidenta ARS-u PhDr. Milana Bujňáka, ktorí pôsobili úplne prirodzene a priateľsky a boli pripravení odpovedať na každú " detskú " otázku. Zároveň mali víťazi možnosť sa aj medzi sebou porozprávať po rusky, vymeniť si skúsenosti, lebo tam boli aj deti, ktoré sa už dlhšie umiestňujú na najvyšších miestach ORJ.

Máj 2022
Vyhodnotenie súťaže Jazykový kvet

Do súťaže sa zapojili žiaci v troch CJ: v ruštine, nemčine a slovenčine . Mali sme zastúpené tiež viaceré kategórie – vlastná tvorba, prevzatá tvorba, poézia, próza. Žiaci súťažili najskôr v okresnom kole a dve žiačky postúpili aj do krajského kola( N. Polyáková, P.Balta). P. Balta v dvoch kategóriách postúpila potom aj do celoslovenského kola.

13.5.2022 - ukončenie štúdia druhých absolventov bilingválnej sekcie v našom gymnáziu

V tomto roku 13 žiakov V.D úspešne ukončilo štúdium v našom gymnáziu v bilingválnej forme. Hoci maturitná skúška po prvý krát prebehla prezenčnou formou a študenti mali značné obavy z výsledkov hlavne v EČ, dosiahli nakoniec najlepšie výsledky (58,5%) zo všetkých bilingválnych škôl tohto typu na Slovensku.

Jún 2022
28.6. 2022 - divadielko: Mucha - Cokotucha

V tomto roku si naši začínajúci bilingválni žiaci pripravili pre rodičov zaujímavé popoludnie. Už tradične to bývajú literárno-umelecky zamerané vystúpenia. V tomto roku si žiaci naštudovali muzikál na motívy rozprávky K.I.Čukotského „Mucha - Cokotucha“.


Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2020/2021
Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2019/2020 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2018/2019 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2017/2018 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2016/2017 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2015/2016 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2014/2015 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2013/2014 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2012/2013

Projekty v školskom roku 2021/2022

Aj počas školského roka 2021/22 bola čiastočne obmedzená prezenčná práca, mnoho súťaží a aktivít sa presunulo do online priestoru. Prispôsobili sme tomu aj výstupy z našich hodín a zamerali sa na rozvoj projektovej práce a vypracovávanie zaujímavých prezentácií, na účasť v on-line súťažiach, tvorbu násteniek a interaktívnych materiálov na rôzne zaujímavé témy.

V ANJ žiaci pracovali na E-Twinningovom projekte: „Let’s get to know each other better“ (Spoznajme sa lepšie) celoročne, s p. Hudecovou.

V RUJ sme robili tieto projekty:
 • Dostojenskij
 • Vianoce
 • Valentín
 • Veľká noc
 • Cestovateľ Miklucho- Maklaj
 • Reklama o škole
V nemčine sme tvorili tieto projekty:
 • Bratia Grimmovci
 • Rakúsko
 • Nemecko
 • Švajčiarsko
 • Veľká noc

Medzinárodná korešpondenčná súťaž Golden Owl

Medzinárodná korešpondenčná súťaž Golden Owl je svojím obsahom podobná Olympiáde v anglickom jazyku. Jej zakladateľom je gymnázium v poľskom meste Nysa, ktoré distribuuje testy do všetkých participujúcich škôl z celej Európy. Počas existencie súťaže sa do nej zapojili študenti z Maďarska, Španielska, Francúzska, Litvy, Turecka, Rumunska, Slovenska a samozrejme Poľska.

Súťaž prebieha podľa nasledovných pravidiel:
Golden Owl pozostáva z troch kôl – školského kola, regionálneho kola a finále. Princípom súťaže je testovanie jazykových zručností - test obsahuje čítanie a počúvanie s porozumením, gramatiku, slovnú zásobu, výslovnostné cvičenia a základy reálií anglicky hovoriacich krajín. Výsledky testov posielame usporiadateľovi, ktorý na základe dosiahnutých bodov zostaví poradie súťažiacich v rámci všetkých zúčastnených krajín. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov postupujú do 2. kola, ktoré je náročnejšie v tom, že test je rozšírený o cvičenia súvisiace s prečítanou beletriou, ktorú vopred určuje organizátor. Opäť prebehne všetko tak, ako v prvom kole a súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa dostávajú do finále, kde ich okrem testu čaká aj ústna časť, v ktorej reagujú na vizuálny podnet (obrázky) a diskutujú na stanovené témy.

Do Golden Owl sa zápajame už sedem rokov a mnohí naši študenti v nej obsadili popredné miesta a získali krásne a hodnotné ceny (beletria s CD nosičmi, výkladové slovníky). Napríklad v šk. roku 2006/2007 obsadil Juraj Čokyna 2. miesto a Martin Hlavačka 3. miesto, v školskom roku 2010/2011 Katarína Hlavačková získala krásne 2. miesto a Eva Frantová 5. miesto a v roku 2011/2012 Matej Martinkovič obsadil 4. miesto a Lucia Horváthová skončila na 7. mieste.


Súťaže a olympiády

V tomto školskom roku sa žiaci môžu zapojiť do nasledujúcich súťaží:

 • Ruské slovo
 • Olympiáda v anglickom jazyku
 • Medzinárodná korešpondenčná súťaž v ANJ Golden Owl
 • Súťaž v speve anglickej piesne Let´s sing
 • Medzitriedny kvíz v anglickom jazyku What do you know about books?"
 • Súťaž v speve ruskej a nemeckej piesne


Doplňujúce aktivity pre študentov
 • Knižnica anglickej literatúry - možnosť vypožičania si beletrie na rôznych stupňoch jazykovej úrovne - slúži na podporu sebavzdelávania, najmä rozvíjania čítania s porozumením a čitateľskej gramotnosti
 • Možnosť objednania časopisov v anglickom jazyku, napr. časopis Friendship - získavanie aktuálnych informácií o živote a kultúre anglofónnych krajín a informácií k ústnej maturitnej skúške

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií