Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024

Na školský rok 2023/2024 prijímame žiakov do dvoch študiiných odborov:

7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka (4-ročné štúdium)

7902 J 74 gymnázium - bilingválne (slovensko-ruské)

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Ďalší termín - len v prípade že po PS ostal nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, SŠ zverejní rozhodnutie o konaní PS do 6. 6. 2023.
Termín - 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023(23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie SŠ zverejní kritériá prijímacieho konania do 30.11.2022.

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií