Darujte nám 2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia Gymnázia vo Vrábľoch!

Rodičovské združenie pri Gymnáziu vo Vrábľoch je oprávneným prijímateľom 2% zaplatenej dane z príjmu, spravuje tieto finančné prostriedky a spolu so školou rozhoduje o ich použití. Váš príspevok nám umožní realizovať zlepšiť materiálne a technické vybavenie školy, realizovať zaujímavé projekty a aktivity so žiakmi.

Dovoľte mi aj touto cestou sa poďakovať všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré nám v uplynulom kalendárnom roku venovali 2% svojich daní.

Našim zámerom na najbližšie obdobie je využiť tieto mimorozpočtové zdroje na obnovu a nákup výpočtovej techniky, vybavenie ďalších učební dataprojektormi a zlepšenie pracovného prostredia pre žiakov.

Za prejavenú podporu Vám vopred srdečne ďakujeme!

PaedDr. Beáta Havettová
riaditeľka školy


V prípade, že sa rozhodnete poukázať 2 % z dane v prospech nášho združenia stačí prevziať a vyplniť editovateľné pdf dokumenty (nachádzajú sa pod článkom):

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Následne stačí Vami vyplnené dokumenty vytlačiť a poslať na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo po Vašom dieťati do školy.

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vráble
Sídlo: Školská 1232/26, 952 01 Vráble
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37869175

Prílohy - editovateľné pdf dokumenty:
Pozn.: Súbory najprv uložte a následne vyplňte v externom programe (Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader a pod.), nevypĺňajte v internetovom prehliadači.

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií