Rada školy pri Gymnáziu vo Vrábľoch
  • Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej ustanovizne.
  • Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov školy a ďalších orgánov a ustanovizní, ktoré sa podieľajú na utváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie v regióne školy.
Zoznam členov Rady školy
meno reprezentuje funkcia
Mgr. Viera Luleiová za rodičov predseda Rady školy
PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová za pedagogických zamestnancov
PhDr. Monika Bogyóová za pedagogických zamestnancov
Gabriela Majtánová za nepedagogických zamestnancov tajomník Rady školy
MVDr. Stanislav Strieška za zriaďovateľa školy - Nitriansky samosprávny kraj
Helena Kyseľová za zriaďovateľa školy - Nitriansky samosprávny kraj
Mgr. Branislav Bányi za zriaďovateľa školy - Nitriansky samosprávny kraj
Ing. Michal Hudec za zriaďovateľa školy - Nitriansky samosprávny kraj
Katarína Zrubcová za rodičov
Rudolf Kolienek za rodičov
Samuel Chlpík za žiakov

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií