Vedenie školy

Riaditeľka školy: PaedDr. Beáta HAVETTOVÁ
havettova@gymvrable.sk
037/783 21 30


Pedagogický zbor v školskom roku 2021/2022

PaedDr. Beáta Havettová
vyučuje RUJ, NAS, ANJ
funkcia
 • riaditeľka školy
kontakt havettova@gymvrable.sk
PaedDr. Eliška Matušková
vyučuje RUJ, GEG, ANJ
funkcia
 • supervízor
 • školská koordinátorka maturitných skúšok
 • uvádzajúca učiteľka
kontakt matuskova@gymvrable.sk
PaedDr. Mária Bašistová
vyučuje MAT, BIO
funkcia
 • triedna učiteľka V.D
 • digitálna koordinátorka
 • koordinátorka environmentálnej výchovy
kontakt maria.basistova@gymvrable.sk
PhDr. Monika Bogyóová
vyučuje SJL, DEJ
funkcia
 • triedna učiteľka IV.D
 • gestorka žiackej školskej rady
 • vedúca školskej knižnice
 • členka rady školy
kontakt monika.bogyoova@gymvrable.sk
PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová
vyučuje SJL, NAS
funkcia
 • triedna učiteľka II.A
 • vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov
 • členka rady školy
 • gestorka školského časopisu
kontakt ivana.hudaszek@gymvrable.sk
Mgr. Eva Hudecová
vyučuje ANJ
kontakt eva.hudecova@gymvrable.sk
Mgr. Patrícia Kóšová
vyučuje ANJ
kontakt patricia.kosova@gymvrable.sk
Ing. Roland Máté
vyučuje INF
PaedDr. Denisa Očovayová
vyučuje NEJ, RUJ
funkcia
 • triedna učiteľka I.D
 • vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
kontakt denisa.ocovayova@gymvrable.sk
Mgr. Petra Poláková, PhD.
vyučuje ANJ
kontakt petra.polakova@gymvrable.sk
Alla Pakhritsina, CSc.
vyučuje RUJ
kontakt alla.pakhritsina@gymvrable.sk
PaedDr. Boris Ragas
vyučuje GEG, TŠV
funkcia
 • triedny učiteľ IV.A
 • kariérový poradca
 • koordinátor účelových cvičení „Ochrana života a zdravia“
kontakt boris.ragas@gymvrable.sk
PaedDr. Martina Ragasová
vyučuje BIO, CHE
funkcia
 • triedna učiteľka II.D
 • výchovná poradkyňa
 • školská koordinátorka prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov
kontakt martina.ragasova@gymvrable.sk
RNDr. Anna Uhríková
vyučuje MAT, FYZ
funkcia
 • triedna učiteľka III.A
 • vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov
kontakt anna.uhrikova@gymvrable.sk
Mgr. Anton Štefánek
vyučuje NBV
menofunkciavyučujekontakt
PaedDr. Beáta Havettová RUJ, NAS, ANJ
 • riaditeľka školy
havettova@gymvrable.sk
PaedDr. Eliška Matušková RUJ, GEG, ANJ
 • supervízor
 • školská koordinátorka maturitných skúšok
 • uvádzajúca učiteľka
matuskova@gymvrable.sk
PaedDr. Mária Bašistová MAT, BIO
 • triedna učiteľka V.D
 • digitálna koordinátorka
 • koordinátorka environmentálnej výchovy
maria.basistova@gymvrable.sk
PhDr. Monika Bogyóová SJL, DEJ
 • triedna učiteľka IV.D
 • gestorka žiackej školskej rady
 • vedúca školskej knižnice
 • členka rady školy
monika.bogyoova@gymvrable.sk
PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová SJL, NAS
 • triedna učiteľka II.A
 • vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov
 • členka rady školy
 • gestorka školského časopisu
ivana.hudaszek@gymvrable.sk
Mgr. Eva Hudecová ANJ eva.hudecova@gymvrable.sk
Mgr. Patrícia Kóšová ANJ patricia.kosova@gymvrable.sk
Ing. Roland Máté INF
PaedDr. Denisa Očovayová NEJ, RUJ
 • triedna učiteľka I.D
 • vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
denisa.ocovayova@gymvrable.sk
Mgr. Petra Poláková, PhD. ANJ petra.polakova@gymvrable.sk
Alla Pakhritsina, CSc. RUJ alla.pakhritsina@gymvrable.sk
PaedDr. Boris Ragas GEG, TŠV
 • triedny učiteľ IV.A
 • kariérový poradca
 • koordinátor účelových cvičení „Ochrana života a zdravia“
boris.ragas@gymvrable.sk
PaedDr. Martina Ragasová BIO, CHE
 • triedna učiteľka II.D
 • výchovná poradkyňa
 • školská koordinátorka prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov
martina.ragasova@gymvrable.sk
RNDr. Anna Uhríková MAT, FYZ
 • triedna učiteľka III.A
 • vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov
anna.uhrikova@gymvrable.sk
Mgr. Anton Štefánek NBV
Nepedagogickí zamestnanci školy

Sekretariát školy
Bc. Helena Levická

Technicko – hospodársky úsek
Gabriela Majtánová – hospodárka školy, ekonómka
Peter Hamar – školník
Monika Borbélyová – upratovačka
Valéria Šišoláková - upratovačka

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

sekretariat@gymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
037 / 783 21 30

Sekretariát:
037 / 783 21 29

viac informácií