Organizácia školského roka 2021/2022

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022
  • Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021(štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).
Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 27. október 2021 (streda) 28. október – 29. október 2021 2. november 2021 (utorok)
vianočné* 17. december 2021 (piatok) 20. december 2021 – 7. január 2022 10. január 2022 (pondelok)
polročné 3. február 2022 (štvrtok) 4. február 2022 (piatok) 7. február 2022 (pondelok)
jarné (Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj) 25. február 2022 (piatok) 28. február – 4. marec 2022 7. marec 2022 (pondelok)
veľkonočné 13. apríl 2022 (streda) 14. apríl – 19. apríl 2022 20. apríl 2022 (streda)
letné 30. jún 2022 (štvrtok) 1. júl – 2. september 2022 5. september 2022 (pondelok)

* Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 29. 11. 2021 (aj o zmene termínu vianočných prázdnin)


Termíny písomných (EČ a PFIČ MS) a ústnych (UF IČ MS) maturitných skúšok v školskom roku 2021/2022

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej EČ a PFIČ MS) sa uskutoční od 15. marca 2022 (utorok) do 18. marca 2022 (piatok) z jednotlivých predmetov nasledovne:

  • 15. 3. 2022 - slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 16. 3. 2022 - cudzie jazyky
  • 17. 3. 2022 - matematika
  • 18. 3. 2022 - slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 5. – 8. 4. 2022.

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2022. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021, resp. 2022.

Termíny internej časti MS (ústne skúšky) určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné OŠ OÚ v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022.


Časový harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023
do 28. februára 2022 Stredná škola zverejní podmienky (kritériá) prijatia na štúdium na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
do 20. marca 2022 Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy.
I. termín - 4.5.2022
II. termín – 11. 5. 2022
Prijímacie skúšky (talentové) – I. kolo
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
18. 5. 2022
od 0:00 do 23:59
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.
Riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí/neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a doručení rozhodnutia zákonnému zástupcovi žiaka.
do 3 pracovných dní od zverejnenia výsledkov Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie; ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.
do 6. júna 2022 Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.
do 13. júna 2022 Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka doručí prihlášku žiaka na štúdium - pre prijímacie skúšky v ďalšom termíne.
21. júna 2022 Prijímacie skúšky (talentové) –II. kolo
(len v prípade nenaplnených miest)
do 24. júna 2022 Riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí/neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a doručí rozhodnutia uchádzačovi alebo zákonnému zástupcovi žiaka.
do 30. júna 2022 Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií