Predmetová komisia spoločenských vied

Členovia
meno funkcia vyučuje
PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová predseda
PhDr. Monika Bogyóová
PaedDr. Beáta Havettová
PaedDr. Eliška Matušková
Alla Pakhritsina, CSc.
PaedDr. Boris Ragas
PaedDr. Martina Ragasová

Hlavné úlohy a ciele PK
 • zapájať sa do ďalšieho vzdelávania najmä v oblasti odbornej a metodickej (metodika výučby jednotlivých predmetov, problematika extrémizmu, ľudských práv , čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti)
 • spolupracovať s organizáciami – združeniami, mimovládnymi organizáciami, vysokými školami
 • spolupracovať so základnými školami – účasť učiteľov na vzdelávacom podujatí Aktuálne témy demokratického občianstva, ľudských práv, európskej dimenzie vo vzdelávaní. Kompetencie pre demokratickú kultúru/demokratické občianstvo. Zaostrené na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
 • realizovať otvorené hodiny z predmetov SJL, OBN, DEJ, TSV
 • prezentovať školu navonok – v meste, regióne (vystúpenia žiakov na spoločenských , kultúrnych a športových podujatiach, pripravovať články do novín)
 • hlavnú pozornosť venovať príprave a priebehu maturitnej skúšky  SJL, DEJ, OBN
 • realizovať odborné exkurzie, besedy
 • zapájať talentovaných žiakov do rôznych súťaží – predmetové olympiády, recitačné, literárne a športové súťaže
 • vo vyučovacom procese efektívne používať a  pracovať s IKT
 • dôraz klásť na prácu s problémovými žiakmi, slaboprospievajúcimi žiakmi – individuálnym prístupom, doučovaniami, konzultáciami
 • využívať nové formy a metódy práce s cieľom podporovať tvorivosť a samostatnosť žiakov
 • venovať sa problematike ľudských práv, rozvíjať u študentov finančnú gramotnosť, čitateľskú gramotnosť
 • udržať záujem študentov o spoločenskovedné predmety, a to skvalitňovaním výchovno – vzdelávacieho procesu
 • vychovávať žiakov v duchu humanizmu a tolerancie
 • uplatniť vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov, k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
 • nadobudnúť rešpekt ku kultúrnym, náboženským a iným odlišnostiam ľudía spoločenstiev
 • rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania,
 • rozšíriť a najmä prehĺbiť systém jazykových a literárnych zručností, schopností a vedomostí žiakov.
 • utvrdiť u žiakov kultivované vyjadrovanie adekvátne komunikačnej situácii, aby sa formoval ich pozitívny vzťah k spisovnému jazyku ako základnému prostriedku dorozumievania medzi ľuďmi.
 • rozvíjať kreativitu žiakov pri tvorbe a úprave vlastných jazykových prejavov s dôrazom na jazykovú variabilitu a rozvoj kritického myslenia.
 • prakticky uplatňovať poznatky žiakov  z literárnej vedy pri interpretácii diel a rozvíjať aktívny záujem o literatúru, kultúru a umenie.
 • osvojiť si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím;

Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2020/2021 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2019/2020 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2018/2019 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2017/2018 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2016/2017 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2015/2016 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2014/2015 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2013/2014 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2012/2013

Plán činnosti školskej knižnice
Mesiac Podujatie Termín
September Záložka do kníh spája stredné školy (príprava)- partnerská škola - Gymnázium v Trebišove Priebežne - triedy: I. A, II. A, II. D
Október
 • Medzinárodný mesiac školských knižníc - beseda so spisovateľom Marekom Vadasom
 • Záložka do kníh spája stredné školy (vyhodnotenie)
November ANASOFT LITERA - vyhodnotenie projektu
December ...a prišli Vianoce... (čítanie a rozprávanie o vianočných zvykoch vo Vrábľoch ) Podľa dohody so žiakmi
Január
Február Láska vo veršoch...(čítanie poézie o láske) Podľa dohody so žiakmi
Marec Mesiac knihy (súťaž o naj knihu školy, výstavka kníh) Celý mesiac
Apríl Daruj knihu... Podľa dohody so žiakmi
Máj Beseda s pánom Trubínim Podľa dohody so spisovateľom
Jún Popoludnie s poviedkami slovenských autorov Podľa dohody so žiakmi

Vypracovala: PhDr. Monika Bogyóová


Súťaže a olympiády
Školský rok 2019/2020

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Samuel Sakáč - 1. miesto

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Simona Kišová - 8. miesto

Rozhoduj o Európe - modelové zasadnutie inštitúcií EÚ Účasť v celoslovenskom kole – Viliam Péli Recitačná súťaž Viliama Záborského

Umiestnenie v kategórii D bolo nasledovné:
Vargová Diana, II. A – 1. miesto
Baloghová Emma, II. A – 2. miesto
Latečková Barbora, II. D – 3. miesto
Mladá Viktória, IV. D – čestné uznanie
Kurtiniaková Lea Mária – čestné uznanie

Plagát a príbeh roka 2020

Jana Magdolenová – 2. miesto – literárne práce

Mladý Európan – regionálne kolo

Ivan Huszár, Max Demeš, Rastislav Pap – 3. miesto

Školský rok 2018/2019

Celoslovenské kolo novinárskej súťaže Štúrovo pero

ŤAHÁK získal 1. miesto na Slovensku

Súťaž v prednese poézie a prózy- Vansovej Lomnička

Natália Fernézová – 1. miesto - krajské kolo
zlaté pásmo – celoslovenské kolo

Mladý Európan – regionálne kolo

Simona Matušíková, Viktória Mladá a Samuel Sakáč - 5. miesto

Esej Jána Johanidesa – literárna súťaž

Jessica Vulganová – čestné uznanie

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

Natália Fernézová – 2. miesto v prednese prózy

Plagát a príbeh roka 2019

Hana Bogyóová – 1. miesto – výtvarné práce
Natália Polyáková – 3. miesto – literárne práce

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Rastislav Pap – 6. miesto (postup do celoštátneho kola)

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií