Z histórie školy

1956 - vysunutá trieda Jedenásťročnej strednej školy zo Zlatých Moraviec

1957 - Jedenásťročná stredná škola (JSŠ) vo Vrábľoch
 • otvorené 3 triedy JSŠ – spojená so základnou školou so spoločným riaditeľstvom
1959 - prví maturanti JSŠ
1960 - Stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ) vo Vrábľoch
 • spojená so základnou školou po zavedení 9-ročnej povinnej školskej dochádzky ako dvanásťročná stredná škola
1965 - Stredná všeobecnovzdelávacia škola vo Vrábľoch ako samostatná škola existuje od 8. júla 1965. Týmto dňom sa oddelili dovtedy spojené ZDŠ a SVŠ.
"Prvým septembrom 1965 začali sme nový školský rok 1965/66. V budove máme pre výuku vyhradené jedno poschodie (6 tried), riaditeľňu, zborovňu a spoločné kabinety so ZDŠ."
(zápis v školskej kronike)
1970 - Gymnázium vo Vrábľoch
 • Namiesto 3–ročnej bola zavedená 4–ročná dĺžka štúdia.
 • Škola naďalej sídlila v budove ZDŠ.
 • V 70-tych rokoch ponúkala škola možnosť študovať v humanitnom alebo prírodovednom zameraní.
 • V 80-tych rokoch boli v rámci polytechnizácie vyučovania zavedené odborné predmety, žiaci si volili zameranie na elektrotechniku alebo poľnohospodárstvo.
1990 - 1995 - výstavba učebných priestorov školy
 • Výstavba budovy začala v roku 1990. Budova školy bola odovzdaná do užívania v 2 etapách.
 • V roku 1993 bola výučba z budovy II. ZDŠ presunutá do novej prvej časti budovy gymnázia. Niektoré triedy mali naďalej učebné priestory v Dome detí a mládeže v centre mesta. V druhej časti budovy sa začalo vyučovať v roku 1995.
1992/93 - zavedenie 8-ročnej formy štúdia
 • Jedno z prvých osemročných gymnázií v Nitrianskom kraji.
 • Pôvodné zameranie štúdia - na biológiu a chémiu, neskôr sa zameranie štúdia zmenilo na cudzie jazyky a bola posilnená výučba informatiky.
2000 - maturovali prví absolventi 8-ročného gymnázia
2006 - 2008 - výstavba telocvične
 • Dostavba a uvedenie do prevádzky novej, modernej telocvične
2008/2009 - školská reforma
 • zavedenie školských vzdelávacích programov s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a individuálnou profiláciou žiaka v maturitnom ročníku (v osemročnom aj v štvorročnom gymnáziu)
2016/2017 - otvorenie študijného odboru 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-ruské)
 • zavedenie novej formy štúdia - 5-ročného bilingválneho slovensko-ruského štúdia
 • Prvé absolventky bilingválneho štúdia úspešne ukončili štúdium v roku 2020. Vzhľadom na pandemickú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 sa maturitné skúšky konali administratívnou formou.

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Eliška Matušková
matuskova@gymvrable.sk
037 / 783 21 30

Sekretariát:
sekretariat@gymvrable.sk
037 / 783 21 29

viac informácií