Predmetová komisia cudzích jazykov

Členovia
meno funkcia vyučuje
PaedDr. Denisa Očovayová predseda NEJ, RUJ
PhDr. Alla Pakhritsina lektor ruského jazyka RUJ
PaedDr. Beáta Havettová ANJ, RUJ
Mgr. Eva Hudecová ANJ
PaedDr. Eliška Matušková ANJ, RUJ
Mgr. Anna Semenová RUJ

Hlavné úlohy a ciele PK
 • Naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces efektívnym rozvíjaním komunikatívnych kompetencií žiakov a využiť priestor na použitie svojho vlastného prístupu a schopností v procese výučby, využívať inovatívne metódy a formy výučby (tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, tvorivé zážitkové metódy, personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh
 • Eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie
 • Používať dostupné učebné pomôcky, didaktickú techniku, vytvárať si vlastné pracovné listy a iné dvojrozmerné a trojrozmerné pomôcky na zvýšenie efektivity práce
 • Sledovať nielen úroveň osvojených vedomostí a zručností, ale vedieť používať logické, kritické, abstraktné myslenie a tak uplatňovať vyššie kognitívne procesy v rôznych fázach vyučovacieho procesu
 • Pri hodnotení žiakov naďalej využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite ich výstupov, najmä priebežné, tzv. formatívne hodnotenie a sebahodnotenie žiakov vedúce k zvyšovaniu ich motivácie k vzdelávaniu sa a k uvedomeniu si zodpovednosti za vlastné výkony a výsledky
 • Aspoň dvakrát ročne zisťovať spokojnosť žiakov s použitím rôznych foriem práce na hodinách CJ napríklad anketou, ktorú bude treba následne vyhodnotiť a o výsledkoch sa oboznámiť navzájom na zasadnutí PKCJ
 • Vzdelávať a vychovávať žiaka najmä prostredníctvom prierezovej témy multikultúrna výchova a osobnostný a sociálny rozvoj, ktorý má správne postoje v oblasti ľudských práv, vie rešpektovať a tolerovať individuálne, etnické, národné, náboženské a kultúrne špecifiká a odlišnosti, je schopný žiť v multikultúrnom prostredí, je ochotný pochopiť a pomôcť tým, ktorí jeho pomoc potrebujú, má rozvinuté sociálne cítene a odsudzuje všetky prejavy násilia, intolerancie, xenofóbie a rasizmu.
 • Zapájať žiakov do rôznych tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať a zdôrazňovať význam výučby cudzích jazykov, čo umožňuje lepšie poznávanie reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.
 • Naučiť žiakov získavať poznatky o spôsobe života v iných krajinách ( zahraničné exkurzie, jazykové pobyty, internet, práca so zahraničnou literatúrou, stretnutia so zahraničnými hosťami). Snažiť sa o rovnomerné zacielenie daných aktivít na všetky vyučované CJ.
 • Cielene rozvíjať čitateľskú gramotnosť a kultúru čítania, rozširovať fond školskej knižnice aj o tituly z cudzojazyčnej literatúry, podporovať také krúžkové aktivity, ktoré sú zamerané na prácu s textami a literatúrou. Zúčastňovať sa recitačných a literárnych súťaží. Aktivovať žiakov k práci v školskom časopise „Ťahák“. K tomuto časopisu vytvoriť literárne okienko, ktoré bude slúžiť ako prehliadka najlepších žiackych prác v ANJ, NEJ a RUJ.
 • Zriadiť knižnicu s titulmi v ruskom jazyku, vzhľadom na zavedenie predmetu Ruská literatúra v bilingválnej forme štúdia. Tu sa zároveň zamerať na zdokonalenie vystupovania a prezentácie žiakov najmä v umeleckých textoch a zároveň sa zúčastniť recitačných súťaží.
 • Naďalej organizovať ŠK OL CJ a zúčastňovať sa vyšších kôl týchto súťaží.
 • Pokračovať v realizovaní regionálnej problematiky - poznávanie národnej kultúry, historických pamiatok, zemepisných zvláštností v jednotlivých témach najmä prostredníctvom rôznych projektov a vzdelávacieho obsahu, ktoré poskytujú učebnice pre cudzie jazyky a učebnice pre prípravu na maturitu.
 • Každoročne organizovať dni ruskej kultúry pre žiakov našej školy, ale aj pre záujemcov o bilingválnu formu štúdia na našom gymnáziu.
 • Naďalej spolupracovať s RCVK v Bratislave, Veľvyslanectvom RF v Bratislave a zúčastniť sa odborných seminárov, ale aj kultúrnych podujatí, ktoré organizujú pre širokú verejnosť.
 • Aktívne sa podieľať na zviditeľňovaní nášho gymnázia a propagácii obidvoch foriem vydelávania.
 • Zvyšovať kariérový rast a profesijný rozvoj členov PK účasťou na takých odborných vzdelávaniach, ktoré obohatia nielen teoretickými poznatkami, ale hlavne budú aplikovateľné v každodennej praxi, vzhľadom na zavedenie bilingválnej formy štúdia v ruskom jazyku, ale aj posilnenú výučbu anglického jazyka.
 • Vypracovať harmonogram hospitácií pre jednotlivé jazyky, aby sa zlepšila kontrolná činnosť PKCJ a tiež zorganizovať otvorené hodiny pre každý jazyk aspoň raz ročne so zameraním na metodické a didaktické javy, výsledky ktorých budú neskôr zanalizované na zasadnutí PKCJ.

zodpovedné: všetky vyučujúce cudzích jazykov


Plán aktivít PK CJ
 1. Objednávanie učebníc a časopisov z cudzích jazykov
  z: všetky vyučujúce CJ
 2. Európsky deň cudzích jazykov (26.9.2018)- prezentácia kultúry a jazyka Anglicka, Nemecka, Ruska a Slovenska na Čerešňovom námestí vo Vrábľoch
  z: Hegedúšová, Očovayová, Pahkritsina
 3. Exkurzia Brodzany- Oponice
  z: Očovayová, Pakhritsina
 4. Beseda so spolupracovníkom z Holandska
  z: Očovayová
 5. Exkurzia Bibliotheka v Bratislave
  z: Očovayová
 6. Divadelné predstavenie Tom Sawyer v AJ v Bratislave
  z: Hegedúšová
 7. Súťaž Mladý prekladateľ v AJ , NJ a RJ
  z: Hegedúšová, Očovayová, Martišková, Pakhritsina
 8. Školské kolo olympiády v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku – november
  z: všetky vyučujúce
 9. Deň otvorených dverí- prezentácia aktivít v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku
 10. Festival ruských filmov (6.12.2019)
  z: Alla Pakhritsina
 11. Súťaž Juvenes Translatores - súťaž v AJ
  z: Hegedúšová
 12. Návšteva Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave
 13. Ruskij diktant- on-line súťaž v písaní diktátov
 14. On line súťaž v AJ- Best in English
  z: Hegedúšová
 15. „Ruské slovo“ recitačná súťaž v prednese ruskej poézie a prózy
  z: Matušková
 16. Okresné a krajské kolo olympiády v anglickom, nemeckom, ruskom jazyku - január, február
 17. Deň ruskej kultúry- kultúrne podujatie pre záujemcov o bilingválne štúdium
  z: Očovayová, Bielaková, Matušková, Havettová
 18. Vypracovanie zadaní ÚFMS z RJ na úroveň C1
  z: všetky vyučujúce RUJ
 19. Návšteva divadelného predstavenia Idiot v divadle Astorka v Bratislave
 20. Zahraničná exkurzia Petrohrad
 21. Prehliadka v speve anglickej, ruskej, nemeckej piesne – jún
 22. Zborník prác v cudzích jazykoch ako príloha školského časopisu „Ťahák“- jún
  z: všetky vyučujúce

Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2020/2021
Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2019/2020 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2018/2019 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2017/2018 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2016/2017 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2015/2016 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2014/2015 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2013/2014 Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2012/2013

Medzinárodná korešpondenčná súťaž Golden Owl

Medzinárodná korešpondenčná súťaž Golden Owl je svojím obsahom podobná Olympiáde v anglickom jazyku. Jej zakladateľom je gymnázium v poľskom meste Nysa, ktoré distribuuje testy do všetkých participujúcich škôl z celej Európy. Počas existencie súťaže sa do nej zapojili študenti z Maďarska, Španielska, Francúzska, Litvy, Turecka, Rumunska, Slovenska a samozrejme Poľska.

Súťaž prebieha podľa nasledovných pravidiel:
Golden Owl pozostáva z troch kôl – školského kola, regionálneho kola a finále. Princípom súťaže je testovanie jazykových zručností - test obsahuje čítanie a počúvanie s porozumením, gramatiku, slovnú zásobu, výslovnostné cvičenia a základy reálií anglicky hovoriacich krajín. Výsledky testov posielame usporiadateľovi, ktorý na základe dosiahnutých bodov zostaví poradie súťažiacich v rámci všetkých zúčastnených krajín. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov postupujú do 2. kola, ktoré je náročnejšie v tom, že test je rozšírený o cvičenia súvisiace s prečítanou beletriou, ktorú vopred určuje organizátor. Opäť prebehne všetko tak, ako v prvom kole a súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa dostávajú do finále, kde ich okrem testu čaká aj ústna časť, v ktorej reagujú na vizuálny podnet (obrázky) a diskutujú na stanovené témy.

Do Golden Owl sa zápajame už sedem rokov a mnohí naši študenti v nej obsadili popredné miesta a získali krásne a hodnotné ceny (beletria s CD nosičmi, výkladové slovníky). Napríklad v šk. roku 2006/2007 obsadil Juraj Čokyna 2. miesto a Martin Hlavačka 3. miesto, v školskom roku 2010/2011 Katarína Hlavačková získala krásne 2. miesto a Eva Frantová 5. miesto a v roku 2011/2012 Matej Martinkovič obsadil 4. miesto a Lucia Horváthová skončila na 7. mieste.


Súťaže a olympiády

V tomto školskom roku sa žiaci môžu zapojiť do nasledujúcich súťaží:

 • Olympiáda v anglickom jazyku
 • Medzinárodná korešpondenčná súťaž v ANJ Golden Owl
 • Súťaž v speve anglickej piesne Let´s sing
 • Medzitriedny kvíz v anglickom jazyku What do you know about books?"
 • Súťaž v speve ruskej a nemeckej piesne


Doplňujúce aktivity pre študentov
 • Knižnica anglickej literatúry - možnosť vypožičania si beletrie na rôznych stupňoch jazykovej úrovne - slúži na podporu sebavzdelávania, najmä rozvíjania čítania s porozumením a čitateľskej gramotnosti
 • Možnosť objednania časopisov v anglickom jazyku, napr. časopis Friendship - získavanie aktuálnych informácií o živote a kultúre anglofónnych krajín a informácií k ústnej maturitnej skúške

Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

sekretariat@gymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
037 / 783 21 30

Sekretariát:
037 / 783 21 29

viac informácií